Mikiko

Tsukuyomiin key 41

the three main Shinto gods: three precious children
Right: Amaterasu Omikami
Left: Tsukuyomi no Mikoto
Center: Susano-o no Mikoto